1 2
 ประวัติความเป็นมา


ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ ถ.พระราม 9
“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” เป็นตลาดสดติดแอร์แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายในการจับจ่าย มีร้านค้าหลากหลาย ซึ่ง สามารถเลือกซื้อสินค้าและอาหารได้ครบทุกประเภท นอกจากนั้น ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่เราได้เลือกสรรร้านอาหารที่มีคุณภาพไว้ให้บริการทุกท่าน

“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” สาขาแรก อยู่ที่ ชั้น G ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2537 บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

จากความสำเร็จ ของสาขาแรก ตลาดเสรีมาร์เก็ตได้เปิดสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บนพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร สามารถรองรับร้านค้าได้ถึง 120 ร้านค้า

“ตลาดเสรีมาร์เก็ต” มุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ “ วิถีไทย ใส่ใจ ผูกพัน ” ในบรรยากาศตลาดวิถีคนไทย ซึ่งมีบริการที่อบอุ่น เป็นกันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีความใส่ใจในผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกหลักอนามัยของอาหารและผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” โดยเป็นตลาดปลอดจากการใช้ภาชนะโฟมหรือย่อยสลายได้ยาก ซึ่งได้รับรางวัล รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ


ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์
ปี 2545
- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นดีจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546
- รางวัลการพัฒนาตลาดสด ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นดีมาก HM1AAA จากกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2547
- รางวัลตลาดน่าซื้อ ระดับห้าดาว ประจำปี 2547 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัล 10 ยอดตลาดสด น่าซื้อในดวงใจคน กทม.ลำดับที่ 6 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2552
- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก5 ดาวจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2553
- รางวัลตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2555
- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากรุงเทพมหานคร
- รางวัลตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557
- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย ดีเด่น จากกรุงเทพมหานคร
ปี 2558
- ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลตลาดสด สะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร
ปี 2559
- รางวัล ป้ายรับรองอาหารปลอดภัยระดับดี ( Food Safety )จากกรุงเทพมหานคร
- รางวัล ตลาดตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร
- ร่วมโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2560
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิ.ย.2560
ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์ ถ.พระราม9
ปี 2557
- รางวัลตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยประจำปี 2557 (ระดับเพชร) ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในตลาดของกรุงเทพมหานคร
ปี 2558
- ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559
- รางวัล ตลาดตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จากกรุงเทพมหานคร
- ประกาศเกียรติคุณเป็นตลาดได้มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ระดับดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลป้ายรับรองอาหารปลอดภัยระดับดี (Food Safety) จากกรุงเทพมหานคร
- รวมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2560
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิ.ย.2560